Esipuhe

Eu­roop­pa­lai­set pa­lon­tor­jun­ta­lii­tot ovat päät­tä­neet laa­tia yh­tei­set palo­tur­val­li­suus­oh­jeet, jot­ta alan vaa­ti­muk­sia tul­kit­tai­siin yh­te­näi­ses­ti Eu­roo­pan mais­sa. Oh­jeis­sa an­ne­taan esi­merk­ke­jä hy­väk­syt­tä­vis­tä rat­kai­suis­ta, kä­sit­teis­tä ja mal­leis­ta. Eu­roo­pan pa­lon­tor­jun­ta­liit­to­jen yh­dis­tyk­sen (The Con­fe­de­ra­ti­on of Fire Pro­tec­ti­on As­so­ci­a­ti­ons in Eu­ro­pe, CFPA Eu­ro­pe) tar­koi­tuk­se­na on edis­tää ja tu­kea toi­mia palo­tur­val­li­suu­den pa­ran­ta­mi­sek­si kaik­ki­al­la Eu­roo­pas­sa.

CFPA Eu­ro­pen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa tur­val­li­suut­ta ja es­tää ih­mis­hen­kien me­ne­tys, omai­suu­den tu­hou­tu­mi­nen ja lii­ke­toi­min­nan kes­key­ty­mi­nen. CFPA Eu­ro­pe pyr­kii myös sii­hen, että työ­pai­koil­la nou­da­te­taan tiu­ken­tu­via laa­tu- ja tur­val­li­suus­vaa­ti­muk­sia.

Liik­ku­mis- ja toi­mi­mis­es­teis­ten hen­ki­löi­den on pääs­tä­vä tur­val­li­ses­ti ulos ra­ken­nuk­ses­ta, jos tuli­palo syt­tyy. Tämä opas ku­vaa toi­men­pi­teet, jot­ka tu­li­si ot­taa huo­mi­oon suun­ni­tel­ta­es­sa jul­ki­sia ra­ken­nuk­sia.

Tämä ohje pe­rus­tuu ruot­sa­lai­seen jul­kai­suun. Eh­do­tus­ta oh­jeek­si on ke­hi­tel­lyt Lars Bro­din Ruot­sin pa­lon­tor­jun­ta­lii­tos­ta (Brands­kydds­fö­re­nin­gen).

Oh­jeen on koos­ta­nut Gui­de­li­nes Com­mis­si­on, ja se on otet­tu käyt­töön kai­kis­sa CFPA Eu­ro­pen pa­lon­tor­jun­ta­lii­tois­sa. Ohje edus­taa par­hai­ta käy­tän­tö­jä, joi­ta on ke­hi­tet­ty CFPA Eu­ro­pen jä­sen­mais­sa. Jos ohje on ris­ti­rii­das­sa kan­sal­lis­ten vaa­ti­mus­ten kans­sa, on nou­da­tet­ta­va kan­sal­li­sia vaa­ti­muk­sia.

Köö­pen­ha­mi­na, tam­mi­kuu 2015

CFPA Eu­ro­pe

Jes­per Dit­lev
pu­heen­joh­ta­ja

Mad­rid, tam­mi­kuu 2015

Gui­de­li­nes Com­mis­si­on

Mi­gu­el Vi­du­ei­ra
pu­heen­joh­ta­ja

Liik­ku­mis- ja toi­mi­mis­es­teis­ten hen­ki­löi­den eva­kuoin­tiCFPA-E No 33:2015F9.1.2019