Palokunnan käyttöoikeustasot Hakassa

Hakassa on seuraavat palokunnan käyttäjätasot

Pe­rus­käyt­tä­jä

Ta­pah­tu­ma­käyt­tä­jä

Osas­to­käyt­tä­jä tiet­tyyn osas­toon

Osas­to­käyt­tä­jä koko palo­kun­taan

Palo­kun­nan pää­käyt­tä­jä

Käyttäjäoikeuksien myöntäminen eri henkilöille

Palo­kun­nas­sa on hyvä olla seu­raa­vat käyt­tö­oi­keu­det:

Käyttöoikeuksista yleensä

Älä jaa kah­ta eri käyt­tä­jä­oi­keut­ta palo­kun­nan si­säl­lä sa­mal­le hen­ki­löl­le. Mi­kä­li hen­ki­löl­lä on osas­to­käyt­tä­jän ja ta­pah­tu­ma­käyt­tä­jän oi­keus, niin jäl­kim­mäi­nen ra­joit­taa osas­to­käyt­tä­jän oi­keuk­sia.

HAKA - käyt­tä­jän opas17.5.2018