Raportit

HAKAn julkiset raportit

Esi­merk­ki HA­KAn jul­ki­sis­ta ra­por­teis­ta

Alla ole­vas­ta osoit­tees­ta saat palo­kun­ta­si HA­KAan syöt­tä­mät jä­sen­mää­rät ja ta­pah­tu­ma­tie­dot help­po­lu­kui­si­na tau­luk­koi­na ja graa­fei­na.

Voit tar­kas­tel­la esi­mer­kik­si en­si­vas­te­tah­tä­vien mää­rän suh­det­ta pe­las­tus­toi­men teh­tä­vien mää­rään.

Voit suo­dat­taa tie­to­ja hel­pos­ti pe­las­tus­lai­tok­sit­tain, palo­kun­nit­tain ja ta­pah­tu­mit­tain.

Ti­als­to-osio täy­den­tyy vuo­den 2019 ai­ka­na.

http://24365.fi/haka­ti­las­tot/

Hakan raportteja kehitetään jatkuvasti paremmiksi

Eri käyt­tä­jä­ryh­mien ra­port­te­ja päi­vi­te­tään jat­ku­vas­ti. Haka tu­lee tar­jo­a­maan myös säh­kö­pos­tin lä­he­tys­mah­dol­li­suu­den.

Raportit kätevästi Exceliin

Ra­port­te­ja on mah­dol­lis­ta ra­ja­ta osas­toit­tain ja ajan­jak­soit­tain. Kaik­ki ra­por­tit voi vie­dä exe­liin jat­ko­ja­los­tet­ta­vak­si.

Esi­merk­ki Ha­kan ra­por­tis­ta

Julkinen palokuntahaku

Palo­kun­tien HA­KAan syöt­tä­mät yh­teys­tie­dot löy­ty­vät jul­ki­ses­ti osoit­tees­ta: http://24365.fi/palo­kun­ta­haku/

HAKA - käyt­tä­jän opas17.5.2018