Pikaohjeet palokunnan pääkäyttäjälle

1. Tilaa itsellesi salasana
2. Hyväksy henkilötietojesi käsitteleminen
3. Tarkista omat käyttöoikeutesi
4. Lisää palokuntasi tietosuojasuunnitelma
5. Lisää käyttöoikeudet osasto- ja palokunnan tapahtumakäyttäjille
Jokainen voi tilata itselleen oman salasanan

Jo­kai­nen Ha­kaan mer­kit­ty hen­ki­lö voi ti­la­ta it­sel­leen sala­sa­nan re­kis­te­riin mer­kit­tyyn säh­kö­pos­tiin­sa tai mat­ka­pu­he­lin­nu­me­roon­sa. Näil­lä tun­nuk­sil­lä hän pää­see tar­kas­te­le­maan omia tie­to­jaan ja päi­vit­tä­mään yh­teys­tie­to­jaan. Luon­nol­li­ses­ti hän ei pää­se li­sää­mään it­sel­leen kou­lu­tus­suo­rit­tei­ta, eikä li­sää­mään ta­pah­tu­mia palo­kun­nal­leen. Käyt­tä­jä­tun­nuk­se­na toi­mii oma säh­kö­pos­ti­o­soi­te.

Pikaopasvideo

Alla ole­va vi­deo opas­taa si­nut te­ke­mään uu­den Ha­kan käyt­töön­ot­toon liit­ty­vät ensi­toi­men­pi­teet:

1. Ti­laa it­sel­le­si sala­sana
2. Hy­väk­sy hen­ki­lö­tie­to­je­si kä­sit­te­le­mi­nen
3. Tar­kis­ta omat käyt­täoi­keu­te­si
4. Li­sää palo­kun­ta­si tie­to­suo­ja­suun­ni­tel­ma
5. Li­sää käyt­tö­oi­keu­det osas­to­käyt­tä­jil­le

HAKA - käyt­tä­jän opas17.5.2018