YKK

Yleisimmin kysytyt kysymykset

K: Mi­ten on mah­dol­lis­ta, että Haka ei toi­mi vie­lä­kään oi­kein?
V: Haka – Tur­val­li­suus­o­saa­mi­sen tie­to­kan­taan yh­dis­te­tään SPE­Kin käy­tös­sä ole­vat kol­me eri re­kis­te­riä:

  1. Haka, joka pal­ve­lee palo­kun­tia, pe­las­tus­lai­tok­sia ja kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jiä ku­ten pe­las­tus­liit­to­ja.
  2. eTai­ka, joka pal­ve­lee palo­kun­ta­kou­lu­tuk­sen ja yri­tys­kou­lu­tuk­sen eri ta­pah­tu­miin il­moit­tau­tu­mi­sia esim. kurs­sin­joh­ta­jien il­moit­tau­tu­mi­sen kurs­sin­joh­ta­jien opin­to­päi­vil­le tai il­moit­tau­tu­mi­set palo­il­moit­ti­men hoi­ta­ja­kurs­sil­le. Kun kaki edel­lä­mai­nit­tua esi­merk­kiä pi­tää saa­da toi­mi­maan myös SPE­Kin kir­jan­pi­don kans­sa sau­mat­to­mas­ti, niin vai­keus­ker­roin kas­vaa.
  3. Tur­val­li­suus­kort­tien kurs­sin­joh­ta­ja­re­kis­te­ri, joka pal­ve­lee yli 1000 kurs­sin­joh­ta­jaa, jot­ka tal­let­ta­vat pi­tä­mien­sä kurs­sien op­pi­las­tie­dot jär­jes­tel­mään, jot­ta heil­le voi­daan ti­la­ta esim. tuli­työ­kort­ti.

Kun tätä ko­ko­nai­suut­ta on val­mis­tel­tu yh­täai­kaa ja kun Haka otet­tiin en­sin käyt­töön, niin het­ki vie­lä me­nee, en­nen­kuin kaik­ki on val­mis­ta. Työ­tä teh­dään kui­ten­kin koko ajan vir­hei­den kor­jaa­mi­sek­si ja käy­tet­tä­vyy­den pa­ran­ta­mi­sek­si.

K: Mi­ten saan it­sel­le­ni tun­nuk­set?
V: Mene Ha­kan etu­si­vul­le https://haka.spek.fi ja pai­na link­kiä “Olen unoh­ta­nut sala­sa­na­ni – Ti­laan it­sel­le­ni sala­sa­nan”. Käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si on van­haan Ha­kaan kir­jat­tu säh­kö­pos­ti­o­soi­te. Sala­sa­nan voi ti­la­ta säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­see­si ja/tai mat­ka­pu­he­lin­nu­me­roo­si.

K: Mi­ten osas­to­käyt­tä­jä­nä pää­sen omaan palo­kun­taa­ni?
V: Kun olet kir­jau­tu­nut Ha­kaan olet omis­sa tie­dois­sa ja kun palo­kun­nan pää­käyt­tä­jä on an­ta­nut si­nul­le osas­to­käyt­tä­jä­oi­keu­det, niin pää­set palo­kun­nan tie­toi­hin etu­si­vun palo­kun­nan ni­men lin­kis­tä tai ylä­pal­kin haku­ken­täs­tä aloit­ta­mal­la kir­joit­ta­maan palo­kun­nan ni­meä. Tä­hän tu­lee vie­lä päi­vi­tys, jos­sa liik­ku­mi­nen oman kor­tin ja palo­kun­nan kor­tin vä­lil­lä hel­pot­tuu.

K: Vaik­ka yh­dis­tä­mi­nen on nyt teh­ty, nä­kyy tie­dois­sa­ni edel­leen van­ha palo­kun­ta, jos­sa olen ai­kai­sem­min ol­lut jä­se­ne­nä, eikä ny­kyi­nen palo­kun­ta?
V: Van­has­sa Ha­kas­sa oli yli 1000 hen­ki­löä, jot­ka ovat kuu­lu­neet kah­teen tai use­am­paan palo­kun­taan. Jo­kai­sel­la hen­ki­löl­lä on jat­kos­sa vain yksi kort­ti, jo­hon voi liit­tää eri palo­kun­tien jä­se­nyyk­siä ja tar­vit­ta­es­sa myös käyt­tö­oi­keuk­sia. Ota pa­lau­te­lo­mak­keel­la yh­teys tu­keen.

K: Mik­si käyt­tä­jä­tun­nuk­sen pyyn­nös­sä en ole­kaan enää palo­kun­nan pää­käyt­tä­jä, vaan jä­sen­käyt­tä­jä?
V:Yli 200 palo­kun­nan pää­käyt­tä­jäl­lä oli joku kol­mes­ta muut­tu­nut (nimi, säh­kö­pos­ti­o­soi­te, pu­he­lin­nu­me­ro). Täs­tä syys­tä siir­ros­sa ei pää­käyt­tä­jä­oi­keu­det siir­ty­neet, vaan ne on yh­dis­tet­tä­vä kä­sin uu­del­leen. Ota pa­lau­te­lo­mak­keel­la yh­teys tu­keen.

K: Mik­si en löy­dä Ha­kaa omal­la se­lai­mel­la­ni?
V:Tyh­jen­nä se­lai­men muis­ti. Ai­na­kin In­ter­net Exp­lo­re­ril­la se­lain tar­jo­aa van­haa kir­jau­tu­mis­o­soi­tet­ta, jos­sa pe­räs­sä on .asp. Ha­kaan pää­set joko osoit­tees­ta https://haka.spek.fi tai kir­joit­ta­mal­la suo­raan se­lai­men ri­vil­le haka.spek.fi

K: Mi­ten voin vaih­taa sala­sa­nan il­man, ett­ei jär­jes­tel­mä lä­he­tä sa­laa­ma­ton­ta sala­sa­naa säh­kö­pos­tii­ni?
V:Voit pyy­tää uut­ta sala­sa­naa kah­del­la eri ta­val­la:

  1. Mene Ha­kan etu­si­vul­le ja pyy­dä uut­ta sala­sa­naa vain mat­ka­pu­he­li­meen.
  2. Jos ha­lu­at muut­taa sala­sa­nan oman­lai­sek­si omis­sa tie­dois­sa­si, tee uusi sala­sana ja tal­len­na il­man sala­sa­nan lä­het­tä­mis­tä säh­kö­pos­tit­se.

K: Mis­tä löy­dän SPE­Kin laa­ti­man re­kis­te­ri­se­los­teen, jon­ka hy­väk­syin kir­jau­tu­es­sa­ni Ha­kaan en­sim­mäis­tä ker­taa?
V: Ha­kan re­kis­te­ri­se­los­teen löy­dät täs­tä lin­kis­tä.

K: Mik­si en voi käyt­tää yh­teis­tä säh­kö­pos­tia käyt­tä­jä­tun­nuk­se­na?
V: Jo­kai­sel­la Ha­kaan re­kis­te­röi­dyl­lä hen­ki­löl­lä pi­tää olla hen­ki­lö­koh­tai­nen säh­kö­pos­ti eli käyt­tä­jä­tun­nus. Mi­kä­li ta­pah­tuu jos­ta­kin syys­tä vää­rin­käy­tök­siä tai muu­ten vää­riä tal­len­nuk­sia, ei lo­kis­ta voi­da yk­si­löi­dä, kuka muu­tok­set on teh­nyt.

K: Mik­si uu­teen Ha­kaan ajo­kort­ti­luo­kis­ta­ni on tul­lut vain B, C1- / C?
V: Kaik­ki­aan eri­lai­sia ajo­kort­ti­luok­kia oli van­has­sa Ha­kas­sa yli 700 eri­lais­ta. A B (väli­lyön­ti vä­lis­sä) ja AB oli­vat kak­si eri ta­paa. Täs­tä syys­tä joh­tu­en da­tas­ta ajet­tiin uu­teen Ha­kaan vain B ja C1- / C ajo­kort­ti­luo­kat. Jo­kai­nen voi tal­len­taa puut­tu­neet tie­dot itse. Nyt ajo­kort­ti­luo­kat ei­vät ole avoi­mia kent­tiä, vaan ras­ti­tet­ta­via kent­tiä.

K: Mi­ten näen hel­poi­ten omat tie­to­ni Ha­kas­sa?
V: Saat kai­ken omal­le kor­til­le­si mer­ki­tyt tie­dot pai­na­mal­la etu­si­vul­la ole­vaa nap­pia Tu­los­ta. Näyt­töön tu­lee kaik­ki tie­to­si.

K: Mi­ten mi­nun pois­tet­tu­ja tie­to­ja on nyt uu­des­sa Ha­kas­sa nä­ky­vis­sä?
V: Jos hen­ki­lö on kuu­lu­nut use­am­paan palo­kun­taan, on hä­nel­lä ol­lut use­am­pi pro­fii­li (hen­ki­lö­kort­ti). Nämä tie­dot on nyt ko­neel­li­ses­ti yh­dis­tet­ty yh­dek­si pro­fii­lik­si. Mi­kä­li yh­dis­tet­tyyn pro­fii­lii­si on tul­lut van­hen­tu­nei­ta tie­to­ja, joh­tuu se sii­tä, että jos­sa­kin ole­mas­sa ole­mas­sa pro­fii­lis­sa­si on ol­lut van­hen­tu­nei­ta tie­to­ja. Van­has­ta Ha­kas­ta pois­tet­tu­ja tie­to­ja ei ole uu­teen Ha­kaan tuo­tu.

K: Mi­ten voin pois­taa omal­ta hen­ki­lö­kor­til­ta tie­to­ja?
V: Oman pro­fii­lin etu­si­vul­la pai­na nap­pia Muok­kaa. Tyh­jen­nä pois­tet­ta­vat ja tar­peet­to­mat tie­dot niis­tä ken­tis­tä, joi­den ha­lu­at pois­taa ja pai­na lo­puk­si Tal­len­na -nap­pia.

K: Mik­si har­ras­tus­tun­ti­ker­ty­mä­ni näyt­tää nol­laa?
V: Omis­sa tie­dois­sa Har­ras­tus­tun­ti­ker­ty­mä ei vie­lä näy oi­kein. Älä muu­ta sitä, vaan ai­kai­sem­mat ker­ty­neet har­ras­tus­tun­ti­ker­ty­mät kor­ja­taan ko­neel­li­ses­ti van­has­ta tie­to­kan­nas­ta. Tuo nyt nä­ky­mä nol­la tun­tia tar­koit­taa muus­sa palo­kun­nas­sa teh­ty­jä har­ras­tus­tun­te­ja en­nen ny­kyis­tä palo­kun­taa.

K: Ai­kai­sem­min pe­rus­käyt­tä­jä­nä mi­nul­la oli oi­keus luo­da palo­kun­nan ta­pah­tu­mia (esim. har­joi­tuk­sia) ja nyt ei. Mik­si?
V: Pe­rus­käyt­tä­jäl­lä ei ole enää oi­keut­ta luo­da ta­pah­tu­mia. Pyy­dä palo­kun­nan pää- tai osas­to­käyt­tä­jäl­tä it­sel­le­si palo­kun­nan ta­pah­tu­ma­käyt­tä­jä­oi­keu­det. Ohje oi­keuk­sien an­ta­mi­seen löy­tyy tääl­tä.

HAKA - käyt­tä­jän opas17.5.2018