Yleistä

Nykyiset tiedot säilyvät

Ny­kyi­seen Ha­kaan tal­ti­oi­dut tie­dot siir­ty­vät uu­teen Ha­kaan, lu­kuun ot­ta­mat­ta seu­raa­via tie­to­ja ja omi­nai­suuk­sia:

Osoite säilyy samana

Uusi Haka löy­tyy van­has­ta tu­tus­ta osoit­tees­ta: https://haka.spek.fi suo­ja­tus­sa yh­tey­des­sä.

Uudistus lisää tietosuojaa

Jo­kai­sel­ta Ha­kaan re­kis­te­röi­dyl­tä hen­ki­löl­tä tu­lee olla suos­tu­mus hen­ki­lö­tie­to­jen tal­len­ta­mi­seen. Uusi Haka mah­dol­lis­taa suos­tu­muk­sen an­ta­mi­sen seu­raa­vas­ti:

  1. Palo­kun­nan pää­käyt­tä­jä tal­let­taa Ha­kaan palo­kun­nan laa­ti­man tie­to­suo­ja­suun­ni­tel­man.
  2. Jo­kai­nen Ha­kaan re­kis­te­röi­ty hen­ki­lö hy­väk­syy suun­ni­tel­man kir­jau­tu­mal­la Ha­kaan en­sim­mäis­tä ker­taa. (Ha­kaan re­kis­te­röi­tä­vil­tä ala­i­käis­ten hen­ki­löi­den osal­ta tie­to­suo­ja­suun­ni­tel­man hy­väk­syy huol­ta­ja. Huol­ta­jan hy­väk­syn­tä tu­lee hoi­taa erik­seen.)

Hen­ki­lö voi mil­loin ta­han­sa tar­kis­taa omat tie­ton­sa Ha­kas­ta. Ku­kin Ha­kaan re­kis­te­röi­ty hen­ki­lö voi ti­la­ta it­sel­leen sala­sa­nan joko säh­kö­pos­tiin­sa tai Ha­kaan re­kis­te­röi­tyyn mat­ka­pu­he­lin­nu­me­roon­sa.

Uudistus parantaa käyttökokemusta

Ku­kin hen­ki­lö on jat­kos­sa re­kis­te­röi­ty Ha­kaan vain ker­taal­leen. Hen­ki­lö voi kuu­lua use­am­paan eri or­ga­ni­saa­ti­oon ja oma­ta eri­ta­soi­sia käyt­tö­oi­keuk­sia eri or­ga­ni­saa­ti­ois­sa. Kaik­ki asi­oin­ti ta­pah­tuu yh­del­lä hen­ki­lö­koh­tai­sel­la käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la, joka on hen­ki­lön Ha­kaan re­kis­te­röi­ty säh­kö­pos­ti­o­soi­te.

Uusi Haka tar­jo­aa mm. seu­raa­via uu­sia mah­dol­li­suuk­sia:

Toimintaohjeet palokunnan pääkäyttäjälle
  1. Mene Ha­kan etu­si­vul­le ja va­lit­se teks­ti: ”Ti­laa it­sel­le­si sala­sana”
  2. Täy­tä ”Käyt­tä­jä­tun­nus” -kent­tään oma Ha­kaan re­kis­te­röi­ty säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­si. Sala­sa­nan voi ti­la­ta joko säh­kö­pos­tii­si tai Ha­kaan re­kis­te­röi­tyyn mat­ka­pu­he­lin­nu­me­roo­si.
  3. Kir­jau­du Ha­kaan omal­la säh­kö­pos­ti­o­soit­teel­la ja saa­mal­la­si sala­sa­nal­la. (Voit muut­taa sala­sa­naa­si omis­ta tie­dois­ta­si).
  4. Lue ja hy­väk­sy SPE­Kin tie­to­suo­ja­se­los­te
  5. La­taa oman palo­kun­ta­si tie­to­suo­ja­suun­ni­tel­ma Ha­kaan.
HAKA - käyt­tä­jän opas17.5.2018