Tieturvakortti

Wikis > Tieturvakortti

Tieturva-koulutusohjelma

Liikenne aiheuttaa tiellä tehtävässä työssä työntekijöille merkittäviä vaaroja. Työskentely aiheuttaa puolestaan vaaratilanteita muille tienkäyttäjille.

Työturvallisuuslainsäädännössä tie- ja katualueella tehtävä työ luokitellaan vaaralliseksi työksi. Työn vaarat on tunnistettava ja tiedettävä, kuinka ne voi poistaa tai kuinka niiden vaikutusta voi vähentää. Liikenteen vaaroille alttiina työskentely ja toisaalta työskentelyn aiheuttama vaara liikenteelle vaatii työntekijöiltä ja työnjohdolta olosuhteiden edellyttämiä taitoja.

Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi, joka on suunnattu kaikille tiellä työskenteleville. Tieturva 1 -kortteja on myönnetty jo yli 268 000 kpl (maaliskuu 2016).

Tieturva 2 on jatkokurssi tiellä työskentelyn liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille. SPEKin rekisterissä on jo yli 23 400 Tieturva 2 -koulutuksen suorittanutta (maaliskuu 2016).

Kurssinjohtajat

Tieturva-kurssinjohtajilla on Tieturva 1 – tai Tieturva 2 -kurssinjohtajakortti osoituksena pätevyydestään toimia kurssinjohtajana.

Rekisteriseloste

Tieturva 1 -pätevyys

Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -koulutusta:

 • Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
 • Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta.
 • Työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
 • Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.
 • Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.

Liikennevirasto ei vaadi Tieturva 1 -koulutusta:

 • Esimerkiksi suojatussa kaapelikaivannossa työskentelevältä asentajalta, jota johtaa Tieturva-koulutuksen käynyt työnjohto.
 • Tietyökohteisiin liittyvältä kertaluontoiselta tavarantoimittajalta (puutavara, jne.); ajoneuvonosturin, betonipumppu- ja -auton kuljettajalta ym. vastaavan tyyppisissä lyhytaikaisissa erikoistehtävissä toimivilta.
 • Muussa kertaluonteiseksi luettavassa tehtävässä toimivalta.
 • Lyhytaikaisessa työssä Tieturva-koulutuksen käyneen valvonnassa työskentelevältä.

Päivän kestävän kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin. Liikennevirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyttä. Se on myös edellytys Tieturva 2 -jatkokurssille osallistumiselle. Tieturva 1 -kurssilla saa olla korkeintaan 36 oppilasta.

Tieturva 1 -kortteja on myönnetty jo yli 268 000 kpl (maaliskuu 2016).

Pätevyys ja kortti ovat voimassa 5 vuotta

Tieturva 1 -pätevyyden jatkamiseksi tulee käydä uudestaan Tieturva 1 -kurssi.

Koulutukseen kannattaa hakeutua Tieturvakortissa ilmoitetun viimeisen voimassaolokuukauden kuluessa tai jo ennen sitä.

Tieturva 2 -kurssinjohtajien koulutus

Katso tulevien koulutusten ajankohdat SPEKin koulutuskalenterista https://koulutus.spek.fi

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka aikovat järjestää Tieturva 2 -kursseja isäntäorganisaationsa nimissä.

Perustietovaatimukset

 • Voimassa oleva Tieturva 1 -kurssinjohtajapätevyys (> 1v.)
 • Tieturva 1 -kurssinjohtajakoulutuksen osaamisvaatimukset
 • Voimassa olevat Tieturva 1- ja 2 -pätevyydet. Kurssit tulee olla suoritettuna tammikuun 2016 loppuun mennessä
 • Usean vuoden esimieskokemus infra-alalta
 • Vähintään kaksi pidettyä Tieturva 1 -kurssia / toimintavuosi

Sisältö

Kurssilla käsitellään:

 • Tieturva 2 -koulutusaineisto
 • Liikenneviraston vaatimukset ja ohjeet
 • Ryhmätyö

Tavoitteet

Kurssin läpäisseet osaavat kouluttaa tiellä työskentelevät esimiehet tuntemaan vastuunsa ja velvollisuutensa työsurvallisuuslainsäädännön ja rakennustyön turvallisuusmääräysten mukaan

Katso myös: