Luku

7. Lisämateriaalia

Koulutuksen tavoitteena on yhtenäistää käytänteitä valtakunnallisesti. Tässä koulutusmateriaalissa käytettävä termistö ja niiden määritelmät ovat yhtenäinen Vapepan käyttämän MSO-etsintämateriaalin termistön kanssa.

 

MSO etsintään liittyviä lyhenteitä

MSO (Managing Search Operation) = ’Missä sinä olet?’

”MSO-etsintä on viranomaisen käyttämä etsinnän johtamisjärjestelmä, jossa hyödynnetään laaja-alaisesti käytettävissä olevia resursseja sekä pyritään etsimään ratkaisumalleja mm. kadonneen profiloinnin ja tilastomateriaalin avulla.” (lainaus Vapepan MSO-koulutuksen sisällön esittelystä)

IPP (Initial Planning Point) = etsinnän aloituspiste, Sv: Inledande planeringspunkt

PLS (Point Last Seen) = viimeksi nähty paikka, Sv:Plats för senaste iakttagelse

LKP (Last Known Position) = viimeksi tiedetty paikassa, Sv: Senast kända position

 

Lisätietia MSOsta Pohjanmaan vapepan sivuilta

MSO-lyhenteiden selitykset ruotsiksi ja engl

Lohkominen

Lohkominen eli alueen jakaminen etsintäpartioille etsintäalueiksi. Lohkomisesta vastaa yleensä poliisi ja/tai Vapepa-johtaja, koirajohto käyttää samoin lohkottua karttaa etsinnän johdon kanssa.

Etsintäalue lohkotaan hyödyntäen maastossa esiintyviä luonnollisia rajoja (tiet, polut, ojat, purot, jne.) tai maastoon erikseen merkittyjä linjoja seuraten (esim. sähkö-, kiinteistölinjat). Luonnollisten rajojen käyttö on tärkeää (etenkin pimeällä), jotta etsittävät alueet olisi mahdollisimman helppo hahmottaa myös maastossa, eikä alueiden rajoille jäisi ’väliä’, jota kukaan ei ole etsinyt.

Alueen kokoon vaikuttaa maaston muodot/mahdollisuudet rajata se, säätila, vuoden aika, partion etsintätapa (jalkapartio, koirapartio, jne.) Koirajohdon tehtävänä on avustaa johtoa koirapartiolle sopivien etsintäalueiden määrittelemisessä.

 

Etsintälohkojen merkitseminen

Etsintälohkot numeroidaan tehtävän raportoinnin selkeyttämiseksi ja helpottamiseksi.

Alueet numeroidaan juoksevalla numeroinnilla 1, 2, 3, jne. Sama numerointi koko etsinnän ajan, huomioi erityisesti etsinnän jatkuessa useamman päivän. Poikkeuksena juoksevasta numeroinnista: lähietsintälohkot merkitään kirjaimin (A, B, C ja D) erotukseksi varsinaisista etsintälohkoista.

Dokumentointi

Etsintä dokumentoidaan sellaisessa muodossa, että kirjanpito voidaan luovuttaa eteenpäin. Kirjanpidosta selviää mitä on jo tehty, mikä mahdollistaa etsinnän sujuvan jatkamisen.

Etsinnän johdolla on oma tilannekartta (mittakaava esim. 1:10 000 – 1:15 000 etsintäalueen laajuudesta riippuen) sekä erityisryhmille (esim. koiratoiminta) oma johtokartta (tilannekartan liitteeksi). Tilannekarttaan merkitään päiväys sekä käytettyjen värikoodien selitys. Lisäksi etsinnän johdossa etsinnästä pidetään tilanne- ja viestipäiväkirjaa.

 

Partioiden nimeäminen

Myös maastoon lähetettävät partiot nimetään tehtävän raportoinnin selkeyttämiseksi ja helpottamiseksi.

Lyhyin ja selkein nimeämistapa on partioiden nimeäminen juoksevalla numeroinnilla (maastoon lähetysjärjestyksessä) K1, K2, K3, K4, jne.

Tilannepäiväkirjaan voidaan kirjata lyhyesti K1 – 23 (koirapartio 1, alueella 23).

 

Viestintä

Etsinnässä käytetään Vapepan puheohjetta, jos etsinnässä on käytössä radiopuhelimet. Etsittävän löytymisestä ilmoitetaan aina puhelimitse (jos se vain on mahdollista). Muista ohjeistaa etsintäpartiot, mihin numeroon puhelut soitetaan.

Viestiohjeistuksesta löytyy tiivistelmä myös Pelastuskoiraliiton hälytysryhmäkoulutuksen materiaalista.

 

Kurssikeskustelu