Luku

5. Työturvallisuus (S)

Tämän oppijakson tavoitteena on, että

  • ymmärrät oman roolisi työturvallisuuden edistämisessä  ja tiedät oman palokuntasi työsuojeluun liittyvät ohjeet ja vastuuhenkilöt
  • ymmärrät pelastustoimintaan liittyvät riskit
  • osaat käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita
  • ymmärrät mitä hälytysajo tarkoittaa kiireellisyysluokkineen  
  • osaat huomioida sähkön vaarallisuuden onnettomuustilanteessa

 

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Suomessa sattuu vuosittain noin 120 000 työtapaturmaa, joissa menehtyy noin 40 ihmistä. Pelastusalalla työturvallisuuden erikoispiirteinä ovat ennalta suunnittelemattomat tilanteet, työtehtävät, kohdehenkilöt sekä tilanteiden äkkinäiset muutokset. Pelastusalan henkilöstön toimintaa ohjaavat sekä pelastusalan eettiset säännöt ja periaatteet, sekä operatiivinen toimintaohjeet. Toimintaa ohjaa tietoisuus palokuntalaisen oikeuksista, velvollisuuksista ja suojasta, sekä yhteiset toimintamallit operatiivisen toiminnan palokunnan, eri viranomaisten ja yksityissektorin välillä.

Toimintakyvyn osatekijät

 

Työturvallisuus suojaa sinua terveyden ja tapaturman vaaroilta

Työturvallisuus alkaa jokaisen omasta asenteesta. Turvallisuus on myös yhteisöllinen asia. Hyvässä työturvallisuuskulttuurissa ei hyväskytä yhttän tapaturmaa. Hyvällä turvallisuuskulttuurilla vaikutetaan palokunnan työhyvinvointiin. Palokunnan turvallisuus kertoo toiminnan laadusta ja turvallisessa ympäristössä on hyvä työskennellä! Työturvallisuutta ohjaa Työturvallisuuslaki (738/2002). Viimekädessä sinä olet itse vastuussa turvallisuudestasi.

Palokunnan on huolehdittava sinun turvallisuudestasi ja terveydestäsi

Palokunnan on annettava sinulle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä, hankittava tarvittavat suojaimet, huolehdittava perehdyttämisestäsi, huolehdittava sinun ammatillisen osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä, tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta, varmistettava osaamisesi ja ammattitaitosi, sekä vastata töiden yhteensovittamisesta.

Valvollisuutesi ja oikeutesi

Riski suhteessa hyötyyn Turvallisuuden puolesta muistotaulu Pelastusopistolla

Sinun on noudatettava lakia ja määräyksiä sekä työnantajan antamia ohjeita, huolehdittava omasta ja muiden turvallisuudesta, vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää. Sinulla on velvollisuus käyttää ja hoitaa henkilökohtaisia suojaimia, noudatettaa työssä tarpeellista varovaisuutta, poistaa havaitsemasi vaaratilanteet ja ilmoittaa niistä; ilmoittaa myös, mikäli ei voi itse poistaa vaaraa. Et saa ilman erityistä syytä poistaa tai kytkeä pois päältä suojalaitteita, ohje- tai varoitusmerkintöjä. Sinulla on oikeus pidättäytyä työstä.

Mitä sinä voit tehdä työturvallisuuden parantamiseksi

Sisäiset riskit  Ulkoiset riskit

Ilmoita havaitsemistasi puutteista yksikönjohtajalle, noudata palokunnan turvallisuusohjeita, Kaikki vaaratilanteet on ilmoitettava, jotta turvallisuutta voidaan kehittää. Raportointi tulee hoitaa toimivan työturvallisuuden poikkeamaraportoinnin avulla.

Sammutustyöhön liittyvät riskit

Tulipaloissa riskejä aiheuttavat hengitysilma, myrkylliset savukaasut, pienhiukkaset, alhainen happipitoisuus, lämpö, palovammat, nestetasapaino, elimistön lämpötilan kohoaminen, tuli, palokaasut.Sammutustyöhön liittyvät riskit

Palavan kohteen rakenteet, koneet ja laitteet, vaaralliset aineet, sähkö aiheuttavat riskejä. Pelastustyössä voi eksyä tai pudota. Paineelliset letkut ja liukkaus ovat niin ikään vaaratekijöitä.

Sammutustyön kuormittavuutta lisäävät sammutusvarusteet, lämpökuorma, liikkuminen ja tilanteen aiheuttama henkinen kuorimittavuus. Sammutustyöntekijältä vaaditaan hyvää aerobista yleiskuntoa ja lihaskestävyyttä.

Kurssikeskustelu