Luku

4. Oppimistyylit

Koiraryhmänjohtajan roolissa on hyvä tunnistaa, että ihmiset oppivat eri tavoin. Oppimistyylit ovat persoonallisia ja yksilöllisiä tapoja ottaa vastaan, prosessoida ja palauttaa mieleen asioita.

Oppimistyylit jaotellaan usein aistien mukaan kolmeen kategoriaan:

Auditiivinen eli kuuloon perustuva

Auditiivisella oppijalla kuulo on vahvin aisti tiedonkäsittelyssä. Auditiivinen oppija oppii uutta helposti kuuntelemalla esim. luentoja. Lisäksi heillä saattaa olla tarve prosessoida tietoa ääneen itsekseen.

Kinesteettinen/taktiili eli koko vartalon liikkeisiin perustuva

Termejä taktiili ja kinesteettinen käytetään usein melkein synonyymeina, vaikka niiden välillä on olemassa ero. Taktiili oppijalla oppiminen on tehokkaampaa käsillä tekemisen kautta. Kirjoittaminen, piirtäminen ja mallien rakentaminen auttaa oppimisessa. Kinesteettisen oppijan pitäisi pystyä liikuttamaan koko vartaloa, ei ainoastaan käsiä, jotta tiedon vastaanotto ja käsittely olisi tehokasta.

Visuaalinen

Visuaalinen oppija pitää enemmän hiljaa lukemisesta kuin kuuntelemisesta. Jotkut visuaaliset oppijat eivät kuitenkaan opi helposti kirjoitetusta materiaalista, vaan tarvitsevat vähemmän verbaaliseen ilmaisuun perustuvaa oppimateriaalia. Asian esittäminen kuvallisten apukeinojen kuten kuvien, taulukoiden ja kuvaajien välityksellä auttaa visuaalista oppijaa vastaanottamaan ja painamaan uutta tietoa muistiin.

 

 

Tehtävä:

Käy tekemässä oppimistyylitesti http://www.porttivapauteen.fi/vapautuvat/opas_oppimisvaikeuksiin/oppimistyylit/oppimistyylitesti

  • Saitko selville millainen oppija itse olet? Oletko samaa mieltä testin tuloksen kanssa? Miten voisit huomioida eri oppimistyylit koiraryhmänjohtajan tehtävässäsi?

Kurssikeskustelu