Luku

3. Koiraryhmänjohtajan ominaisuudet

Mieti mitä mielestäsi ovat hyvän koraryhmänjohtajan ominaisuuksia?

Ryhmänjohtajan roolit ja tehtävät etsinnässä

On oman alansa vankka asiantuntija

Koiraryhmänjohtaja on asiantuntija koirien käytössä etsinnässä ja hän toimii yhteistyössä etsinnän johdon kanssa. Koiraryhmän johtajalla on vankka tietämys etsinnöistä ja hän tietää miten koiria niissä voidaan hyödyntää parhaiten. Koiraryhmänjohtaja tuntee oman ryhmänsä koirien lisäksi mielellään myös muitakin alueella toimivia koirakoita  sekä niiden osaamistason.

Välittää tietoa

Koiraryhmänjohtaja toimii tiedonvälittäjänä etsinnän johdon, viranomaisten sekä etsinnässä olevien koiraryhmien välillä. Ryhmänjohtaja osaa ottaa vastaan ohjeita ja tietoa sekä jakaa ja ohjeistaa saamaansa tietoa selkeästi eteenpäin. Ryhmänjohtajan tulee osata kysyä lisätietoja, selvittää asioita, ohjeistaa, käskyttää (kts 3.1), antaa palautetta (kts 3.2) jne. Koiraryhmänjohtaja myös muistaa vaitiolovelvollisuuden. Etstintään liittyviä, johtopaikalla esiin tulleita asioita käsitellään vain johtopaikalla työskennelleiden kesken.

Toteuttaa ja valvoo

Koiraryhmänjohtaja huolehtii, että annetut tehtävät tulevat tehdyksi huolellisesti ja asiantuntemuksella. Ryhmänjohtajan tulee osata organisoida, johtaa ja tarvittaessa myös delegoida tehtäviä. Tulee huomioida, että ryhmänjohtajalla on vastuu tekemistään päätöksistä.

Tukee ja avustaa

Koiraryhmänjohtaja toimii ryhmien yhteishengen luojana ja kannustaa ryhmiä hyvään ja laadukkaaseen suoritukseen. Tarvittaessa ryhmänjohtaja osaa puuttua myös ongelmiin ja osata selvittää niitä. Ryhmänjohtaja tukee ja avustaa ryhmäläisiä kasvamaan entistä paremmiksi toimijoiksi maastossa.

Ryhmänjohtajana kehittyminen

Kukaan ei synny ryhmänjohtajaksi vaan siihen kehitytään. Harjoittelu, kouluttautuminen ja sen myötä tuleva kokemus lisää ryhmänjohtajan ammattitaitoa. Virheitä ei kannata pelätä, sillä niistä oppii. Oman toiminnan arviointia kannattaa aina tehdä, mutta on hyvä huomioida ettei itselle saa olla liian kriittinen. Myöskään liian itsevarma ote ei ole hyväksi oman kehittymisen kannalta. Omalle ryhmänjohtajana toimimisellekin kannattaa asettaa realistiset tavoitteet.

Tehtävä

Ennen vastaamista käy läpi myös kappaleet 3.1 ja 3.2

  • Mitkä ovat vahvuutesi ja kehittymisalueesi koiraryhmänjohtajana? Millainen koet olevasi palautteen antajana? Miten haluat saada palautetta?

Kurssikeskustelu