Luku

2. Johtaminen

Johtaminen on tavoitesuuntautunutta vuorovaikutteista sosiaalista toimintaa. Johtamisella ohjataan ihmisten toimintaa. Johtamisen avulla pyritään siihen, että joukko ihmisiä toimii paremmin ja tehokkaammin kuin ilman johtamista. Johtaminen on toimintaa, jossa on tarkoitus saada aikaan tuloksia ihmisten avulla ja ihmisten kanssa. Tässä johtamisen määrittelyssä korostuu tulosten aikaansaaminen ihmisten avulla ja kanssa – ei itse tehden. Johtaminen tapahtuu siis aina ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa

Johtamisessa on keskeistä haluttujen tulosten saavuttaminen. Johtamisen tärkeitä toimia ovat tavoitteen asettaminen, toteutuneen tuloksen toteaminen ja niiden vertailu.

Vain ihmisiä voi johtaa. Asioita ei voi johtaa – niitä voi vain osata ja hallita hyvin tai huonosti. Hyvien johtamistulosten saavuttaminen edellyttää yleensä alan asiantuntemusta.

Johtamistilanteen vuorovaikutuksen yleisimmät haasteet

Epäselvyys siitä kuka johtaa. Paikalla voi olla useampi tehtäviä antavia henkilöitä ja tehtävät voivat olla jopa ristiriitaisia.

Ongelmia ja puutteita voi olla vuorovaikutuksessa sekä viestinnässä. Ei osata antaa ja ottaa vastaan tehtäviä. Varsinkin rakentavan kritiikin antamisessa voi olla vaikeuksia.

Johtamistyylit

Goleman (2000) erottaa kuusi tilannesidonnaista johtamistyyliä, joita tulee vaihdella tilanteen vaatimusten mukaisesti:

  1. Pakottava johtamistyyli on hyödyllinen kriisissä ja äkillisissä muutoksissa. Edellyttää johdettavilta tottelemista.
  2. Arvovaltainen johtamistyyli  on tulevaisuusorientoitunut ja edistää ihmisten motivaatiota.
  3. Yhdistävä johtamistyyli korostaa sopua, yhteistoimintaa ja luottamusta.
  4. Demokraattinen johtamistyyli kuuntelee johdettavia ja neuvottelee heidän kanssaan.
  5. Suuntaa näyttävä johtamistyyli, jossa johtaja itse näyttää esimerkkiä.
  6. Valmentava johtamistyyli auttaa ja rohkaisee johdettavia löytämään vahvuutensa ja kehittämisalueensa.

Tehtävä

  • Millaisia tyylejä tunnistaisit käytettäväksi koiraryhmänjohtajan toimesta ja missä tilanteissa?

 

Kurssikeskustelu