Kappale

1.3 Turvaohjeet

Kappaleiden edistyminen:

Savusukelluskurssin yleinen turvaohje

 1. Harjoituksiin voi osallistua, mikäli lääkäri ei ole todennut terveydellistä estettä.
 2. Harjoituksiin ei saa osallistua sairaana tai sairaudesta toipuvana tai jos kahden edeltävän vuorokauden aikana on suoritettu rokotus tai verenluovutus.
 3. Harjoituksiin ei saa osallistua päihteiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.
 4. Harjoituksia edeltävänä vuorokautena on vältettävä voimakasta fyysistä rasitusta ja valvomista.
 5. Kurssilaisen on keskeytettävä harjoitus välittömästi, jos hän tunnistaa itsessään seuraavia oireita:
  • lisääntyvä rintakipu
  • voimakas, tilanteeseen ja rasitukseen nähden epäsuhteessa oleva hengenahdistus
  • epätavallisen voimakas väsymys, huimaus tai pyörryttävä olo
  • kova pohjekipu
  • pahoinvointi
  • tajunnan häiriö
  • epänormaalilta tuntuva vointi.
  • Kurssilaisen on ilmoitettava oireilusta välittömästi harjoituksen johtajalle tai tehtävärastia valvovalle kouluttajalle.
 6. Jos minkä tahansa harjoituksen aikana havaitaan tai edes epäillään jonkun harjoitukseen osallistuvan kärsivän mistä tahansa peruselintoiminnon vakavasta häiriöstä (tajunta, hengitys, verenkierto), on harjoitus välittömästi keskeytettävä ilmoituksella “TOSI VAARA”, tehtävä ilmoitus hätäkeskukseen sekä ryhdyttävä tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin harjoituksen johtajan ja muiden paikalla olijoiden edellytysten mukaisesti.
 7. Kaikissa toimintaharjoituksissa tulee olla ensiapuvalmius.

Turvaohje paineilmasäiliöiden käytöstä

 1. Kaikessa paineilmasäiliöiden käsittelyssä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja turvallisia työtapoja. Paineilmasäiliöitä ja paineilmalaitteita EI SAA KOSKAAN KÄSITELLÄ rasvaisin tai öljyisin käsin! Rasva korkeapaineliitoksissa aiheuttaa räjähdysvaaran.
 2. Hengityslaitteiden paineilmasäiliöiden tulee olla katsastettuja. Katsastusajat ovat kevytsäiliöillä 3 vuotta ja terässäiliöillä 10 vuotta.
 3. Ennen paineilmasäiliön käyttöönottoa tehdään sille silmämääräinen tarkastus.
 4. Paineilmasäiliö tulee kiinnittää huolellisesti paineilmalaitteen selkälevyyn. Tällöin tarkastetaan laitteen korkeapaineliitoksen puhtaus ja O-renkaan kunto, laitteen kiinnityspannan kunto sekä paineilmasäiliön säiliöventtiili.
 5. Säiliöiden kuljetus ajoneuvoissa tapahtuu niille varatuissa paikoissa. Ajoneuvojen ohjaamoon ei saa tuoda irtonaisia paineilmasäiliöitä.
 6. Paineilmasäiliöiden säilyttäminen pystyasennossa ilman asianmukaista tuentaa lyhytaikaisestikin on kielletty.
 7. Kuljetettaessa paineilmasäiliöitä käsin, ei henkilö saa ottaa kannetavaksi kahta (2) säiliötä enempää.
 8. Paineilmasäiliöiden täytöstä tehdään aina asianmukaiset merkinnät täyttöpäiväkirjaan.
 9. Korkeapainekompressoria saa käyttää vain kyseisen kompressorin toimintaan perehtynyt henkilö.
 10. Varapaineilmasäiliöissä on suositeltavaa käyttää pulloventtiilin suojatulppia. Suojatulppa estää lian pääsyn säiliöventtiiliin, sekä estää paineilman purkautumisen säiliöventtiilin avautuessa vahingossa.

Turvaohje savusukellusharjoituksiin

Savusukellusharjoituksissa on aina noudatettava pelastussukellusohjetta. (SM 48/2007)

 Keinosavussa tehtävät harjoitukset

 1. Savunesteenä tulee käyttää glykolipohjaisia tuotteita. Ne sisältävät vähemmän haitallisia aineita kuin mineraaliöljypohjaiset savunesteet. Poltettavien savupatruunoiden käyttöä kannattaa välttää, sillä palaessaan ne tuottavat ilmaan mm. klooria ja ammoniakkia.
 2. Keinosavuharjoituksissa tulee käyttää aina täydellistä savusukellusvarustusta (sammutusasu ja paineilmalaite).

Lämpimät savusukellusharjoitukset

 1. Paineilmalaitteen toimintakunto on varmistettava valmistajan ohjeen mukaan ennen jokaisen savusukelluksen aloittamista.
 2. Kouluttajan tulee olla sisäpalosimulaattorin kouluttajakurssin suorittanut savusukeltaja.
 3. Lämpimissä savusukellusharjoituksissa on oltava ainakin yksi kouluttaja sisällä seuraamassa savusukeltajien työskentelyä. Lisäksi ulkona on oltava yksi kouluttaja, joka seuraa konemiesten ja suojaparin työskentelyä. Kaikilla kouluttajilla tulee olla radiopuhelimet.
 4. Lämpimissä harjoituksissa tulee ottaa huomioon altistumisen vähentäminen.
  • Ajoneuvot ja selvitykset sijoitetaan tuuleen suunta huomioiden pois savusta.
  • Harjoituksissa on käytettävä suojakäsineitä koko harjoituksen ajan altistumisen vähentämiseksi. Sammutuskäsineiden ohella on käytettävä ohutta alushanskaa, joka pyritään pitämään kuivana.
  • Kasvo-osa on puettava riittävän ajoissa ja pidettävä kasvoilla sukelluksen jälkeen, kunnes jäämishöyryt ovat poistuneet varusteista.
  • Varusteiden huollossa on huomioitava altistumisen vähentäminen.
  • Harjoituksen jälkeen on heti peseydyttävä, sauna tehostaa puhdistautumista.
 5. Lämpimissä savusukellusharjoituksissa opiskelijat muodostavat suojaparin.
 6. Konemies toimii savusukellusvalvojana. Valvojan on ilmoitettava savusukeltajille, kun sukellus on kestänyt 15 minuuttia.
 7. Savusukelluksen jälkeen tauoilla sekä palautetilaisuudessa savusukellusvarusteita on riisuttava välittömästi ja huolehdittava nestetasapainosta.
 8. Jälkiraivauksen aikana on käytettävä tarkoituksenmukaisia hengityssuojaimia.

Turvaohje laskeutumisharjoitukseen

 1. Kouluttajana saa toimia vain henkilö, joka on saanut riittävän koulutuksen korkealla työskentelyyn (korkealla työskentelyn kouluttajakurssi).
 2. Harjoituksissa tulee käyttää hyväksyttyjä välineitä ja noudattaa ohjetta A:72 Korkealla työskentely pelastustoimessa, sekä laitevalmistajien antamia ohjeita.
 3. Koulutuspaikka on vakioitava turvallisuuden lisäämiseksi ja yllätystekijöiden välttämiseksi.
 4. Kouluttaja varmistaa koulutuksessa käytettävien välineiden kunnon ja tarkastaa köysien kiinnitykset ja kiinnityspisteet.
 5. Harjoituksissa köysi tulee kiinnittää kahdesta (2) erillisestä pisteestä. Köysien kiinnityksessä tulee käyttää pitäviä sidoksia, kuten vaijerilenkkejä, nauhalenkkejä, sulkurenkaita ja kahdeksikkosolmua.
 6. Köysityöskentelyssä käytetään aina kahta erillistä köyttä (työköysi ja varmistusköysi). Laskeutujan turvallisuus varmistetaan varmistusköydellä, jonka pituutta säädetään laskeutumislaitteella. Mikäli varmistuksessa käytetään liukutarrainta ja nykäyksen vaimenninta, tulee käyttää kokovaljasta.
 7. Harjoittelu on hyvä aloittaa kaltevalta pinnalta maantasossa. Opiskelijan tulee ymmärtää välineiden toimintaperiaatteet ennen harjoituksen aloittamista.
 8. Kouluttaja näyttää mallisuorituksen ensimmäisenä.
 9. Köydet tulee suojata mekaaniselta rasitukselta. Köyden päälle ei saa astua.
 10. Laskeutumisen lähtöpaikan/alastulopaikan tulee olla häiriötön. Kouluttaja antaa luvan laskeutujalle kiinnittäytyä köyteen ja lähtöluvan laskeutumiselle.
 11. Ennen maahan laskeutumista on laskeutujan pysäytettävä vauhtinsa.
 12. Kouluttaja/koulutettava, joka huomaa harjoituksen aikana tekijän, joka voi vaarantaa turvallisuutta, tulee ilmoittaa siitä välittömästi kouluttajalle tai mahdollisuuksien mukaan keskeyttää vaarallinen toiminta ilmoituksella ”TOSI VAARA”.
Kokeet

Kurssikeskustelu