Kappale

2.1 Määritelmät ja savusukelluksen organisointi

Kappaleiden edistyminen:

Tämän kappaleen tavoitteena on, että ymmärrät Pelastussukellusohjeen määritelmät.

Määritelmät

 • Pelastussukelluksella tarkoitetaan savu-, kemikaali- ja vesisukellusta.
 • Paineilmahengityslaitteen käytöllä tarkoitetaan sammutus- ja pelastustehtäviä, jotka saattavat edellyttää hengityksen suojaamista mutta eivät edellytä tunkeutumista palavaan, savuiseen rajattuun sisätilaan. Tällaisia tehtäviä ovat esim. maasto-, ajoneuvo-, roskalaatikko- ja muut näihin verrattavat palot sekä mm. nostolavan korista työskentely, opastus ja jälkiraivaus.
Paineilmalaitteen käyttöä

Paineilmalaitteen käyttöä


Paineilmalaitteen käyttöä

Paineilmalaitteen käyttöä

 • Savusukelluksella tarkoitetaan paineilmahengityslaitteiden ja asianmukaisten suojavarusteiden avulla tehtävää sammutus- ja pelastustyötä, joka edellyttää tunkeutumista palavaan ja rajattuun sisätilaan, jossa on savua.
 • Palavan rakennuksen katolla tapahtuva työskentely paineilmahengityslaitetta käyttäen rinnastetaan savusukellukseen.
Savusukellusta

Savusukellusta

 • Palava rajattu sisätila, jossa on savua:
  • Rakennuspalot: rantasaunasta isoon teollisuushalliin
  • Rakennuspalot maan alla: luolastot, parkkihallit
  • Liikennevälinepalot: Bussit, Linja-autot, hytilliset veneet, laivat, lentokoneet….
  • Muut tulipalot: Kontit, kaupungeissa katetut sisäpihat
 • Pelastussukellusparilla tarkoitetaan kahden savu-, kemikaali- tai vesisukelluskelpoisen henkilön muodostamaa työparia.
 • Suojaparilla tarkoitetaan kahden henkilön muodostamaa savu- tai kemikaalisukellusparin toimintaa turvaamaan varautunutta työparia. Suojapari voi turvata useamman kuin yhden sukellusparin toimintaa edellyttäen, että se voi hoitaa turvaamistehtävän tehokkaasti.
 • Sukellusvalvonnalla tarkoitetaan järjestelyä, jonka avulla seurataan savu- tai kemikaalisukeltajien viestejä, valvotaan sukellusaikaa ja ilmoitetaan pelastusyksikön esimiehelle ja sukellusparille sukellukseen liittyvistä tarpeellisista asioista. Sukellusvalvonnasta pidetään valvontapöytäkirjaa.
 • Sukellusvalvojalla tarkoitetaan henkilöä, joka huolehtii savu- ja kemikaalisukellusvalvonnasta. Sukellusvalvojana toimii pelastusyksikön kuljettaja eli konemies, ellei muusta järjestelystä ole päätetty. Jos konemies ei pysty valvontatehtävää hoitamaan, määrätään erillinen sukellusvalvoja (esim. jos samanaikaisesti sukeltaa useita pareja).

Savusukelluksen organisointi

 • Pelastussukelluksen tulee olla selkeää ja organisoitua toimintaa.
 • Pelastustoiminnan johtaja vastaa pelastussukelluksesta. Toiminnan voi aloittaa myös pelastusyksikön johtaja, joka silloin vastaa pelastussukelluksen aloittamisesta. Hänen täytyy antaa tilanneselvitys pelastustoiminnan johtajalle.
 • Savusukeltajilla tulee olla yhteys keskenään sekä viestiyhteys yksikön esimieheen ja sukellusvalvojaan.
 • Savusukellus tulee keskeyttää, jos sukeltajia uhkaa ilmeinen tapaturman vaara.
 • Savusukellustehtävä voidaan aloittaa turvallisesti, jos pelastusyksikössä on vähintään neljä savusukelluskelpoista henkilöä (1+3) Tällöin yksikönjohtaja ja konemies muodostavat suojaparin.
 • Suojapari selvittää oman työjohdon
 • Ennen sukellusta
  • Sukellus pareittain tai suurempina muodostelmina
  • Lähdössä ilmaa oltava vähintään 1500 litraa
  • Ensiapu- ja sairaankuljetusvalmius järjestettynä
 • Sukelluksen aikana
  • Savusukellusvalvojan ilmoitus 15 minuutin kuluttua
  • Sukeltajien varmistettava ilman riittävyys ja esteetön poistuminen tilasta, poistuminen tapahtuu pareittain
 • Sukelluksen jälkeen
  • Savusukeltajan jäähdyttely ja nesteytyksestä huolehtiminen
  • Lepääminen vähintään 20 minuuttia ennen seuraavaa savusukellusta
 • Erityisen vaativissa kohteissa (esim. maanalaiset tilat, tunnelit tai niihin verrattavat tilat, sekä pitkää savusukellusaikaa edellyttävät tilat) ei ole turvallista aloittaa savusukellusta 1+3-vahvuisella pelastusyksiköllä.
 • Näitä erityisen vaativia kohteita varten on tehtävä erillinen toimintasuunnitelma savusukellusta varten ennen toiminnan aloittamista.

 

Kurssikeskustelu