Kappale

1.1 Opiskelu savusukelluskurssilla

Kappaleiden edistyminen:

Yleistä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön toimittama savusukelluskurssin opetusaineisto on tarkoitettu pelastustoimen päätoimisen, vapaaehtoisen sekä sivutoimisen henkilöstön kouluttamiseen.

Savusukelluskurssi on suunniteltu huomioiden pelastustoimen peruskurssissa opetetut asiat. Opetuspaketissa edellytetään, että aiemmin peruskurssilla tai aikaisemmalla sammutustyökurssilla opitut taidot osataan.

Uusittu kurssi koostuu perinteisen lähiopiskelun lisäksi opiskelijan itsenäisesti suorittamista verkko-opinnoista sekä omassa palokunnassa suoritettavista harjoituksista. Kurssi on pidempi kestoltaan kuin aikaisempi savusukelluskurssi, johtuen osin uusitusta peruskurssista, osin pelastusalan yleisestä kehityksestä.

Savusukelluskurssin vähäisistä harjoitusmääristä johtuen opiskelijaa ei voida automaattisesti nimetä savusukeltajaksi kurssin jälkeen. Opiskelijan onkin suoritettava kurssin jälkeen vähintään pelastussukellusohjeen mukaiset vuosittaiset savusukellusharjoitukset. Ennen kuin opiskelija nimitetään savusukeltajaksi, tulee nimeäjän varmistaa, että opiskelija kykenee toimimaan turvallisesti savusukeltajana ilman, että hän vaarantaa omaansa tai muiden savusukeltajien turvallisuutta. Arvioitaessa opiskelijan soveltumista savusukeltajaksi erityistä huomiota tulee kiinnittää kokonaisvaltaisesti siihen, onko hän kypsä suorittamaan hälytyssukelluksia.

Savusukelluskurssin tavoitteet

Tiedolliset tavoitteet

Opiskelija ymmärtää

 • pelastussukellusohjeen tarkoituksen ja savusukellusta koskevan ohjeistuksen
 • savusukelluksen eron muihin sammutus- ja pelastustehtäviin, joissa käytetään paineilmalaitteita
 • savusukeltajan kelpoisuusvaatimukset, ja on motivoitunut kehittämään ja ylläpitämään omia tietojaan, taitojaan ja kuntoaan
 • mitä riskejä ja vaaratekijöitä savusukellukseen liittyy
 • mitä ovat savusukeltajan varusteet ja niiden käytön
 • huoneistopalon kehittymisen vaiheet ja huoneistopalon vaarat
 • pienpisarasammutuksen vaikutuksen savukaasujen jäähdyttämisessä
 • eri sammutustekniikat huoneisto- ja hallipaloissa
 • miten savusukellus suoritetaan turvallisesti ja teknisesti oikein
 • miten pelastetaan ja evakuoidaan ihmisiä rakennuspaloissa
 • miten savusukeltajalle annetaan lisäilmaa ja miten savusukeltaja pelastetaan
 • lämpökameran toimintaperiaatteen ja kameran käytön rajallisuudet
 • miten vähentää altistumista tulipalossa esiintyville haitallisille aineille
 • yleisimmät murtautumistekniikat
 • ali- ja ylipainesavutuuletuksen erot
 • suojavarusteiden merkityksen savusukelluksessa ja suojavarusteiden käyttöperiaatteet altistumisen minimoimiseksi

Taidolliset tavoitteet

Opiskelija osaa

 • pukea nopeasti ja oikein savusukellusvarusteet
 • paineilmalaitteen käytönjälkeisen huollon
 • huoltaa kaluston ja suojavarusteet ”Puhdas paloasema”- periaatteen mukaisesti
 • toimia ovella oikein lähtiessä savusukeltamaan
 • käyttää suihkuputkea ja suorittaa savutuuletuksen suihkuputkella
 • oikeaoppisen ja turvallisen etenemis- ja etsintätekniikan parityöskentelynä savusukelluksessa
 • kommunikoida savusukellusparinsa kanssa
 • toimia savusukellusvalvojana ja suojaparissa
 • laskea ja määrittää oman ilmankulutuksensa
 • pelastaa henkilön savusta erilaisilla siirtotekniikoilla
 • käyttää erilaisia savutuulettimia
 • perusselvityksen sisäkautta kerroksiin
 • hätälaskeutua köyttä pitkin kerroksesta
 • sammutushyökkäystekniikan hallipaloissa

Pääsyvaatimukset savusukelluskurssille

Kurssille voidaan ottaa vähintään 18 vuotta täyttänyt, terve, henkiseltä ja ruumiilliselta toimintakyvyltään tehtävään soveltuva henkilö.

Ennen kurssia opiskelijan tulee läpäistä työterveyslääkärin tarkastus, sekä suorittaa yleiskestävyys- ja lihaskuntotesti sisäasiainministeriön pelastussukellusohjeen 48/2007 mukaisesti.

Opiskelijalla tulee olla peruskoulutusjärjestelmän mukainen perus- tai sammutustyökurssi hyväksytysti suoritettuna.

Kurssille hakiessaan opiskelija täyttää turvallisuusselvityksen ja liittää sen kurssihakemukseen.

Lataa tiedosto (PDF, 15KB)

Kurssin suorittaminen

Savusukelluskurssin hyväksytysti suorittaminen vaatii opiskelijalta savusukelluskurssin tavoitteiden mukaisten asioiden riittävän hallinnan. Uusittu savusukelluskurssi muodostuu perinteisestä lähiopiskelusta, verkko-opiskelusta ja omassa palokunnassa suoritettavista harjoituksista.

Verkko-opiskelu

Uusitussa kurssissa opiskelijan vastuulla on opiskella itsenäisesti verkossa keskimäärin kahdeksan (8) oppituntia. Verkko-opiskelu jakautuu yhdeksään (9) lukuun. Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti jokaisen verkko-oppitunnin jälkeinen tentti. Tentin suoritettuaan opiskelija pääsee etenemään verkko-opinnoissa.

Palokunnassa suoritettava harjoittelu

Ennen lähiopiskelua opiskelijan tulee harjoitella ja kerrata omassa palokunnassaan savusukellusvarusteiden pukemista ja paineilmalaitteen käytönjälkeistä huoltoa. Viimeistään ennen lämmintä savusukellusharjoitusta opiskelijan tulee harjoitella omassa palokunnassaan suihkuputken käyttö. Näistä harjoituksista löytyy omat harjoitussuunnitelmansa palokuntien käyttöön.

Lähiopiskelu

Savusukelluskurssin lähiopiskelu on suurelta osin käytännön harjoituksia. Uusitussa kurssissa opiskelijan vastuu opiskella asioita itsenäisesti on suurempi kuin vanhassa. Kurssi on nousujohteinen, ja harjoitusten vaativuus kasvaa vähitellen kurssin loppua kohden. Kurssin läpäistäkseen opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti kurssin molemmat taitokokeet. Taitokoe 1:ssa testataan henkilökohtaisia taitoja ja taitokoe 2:ssa parityöskentelytaitoja.

Savusukelluskurssin rakenne

Savusukelluskurssin rakennekuva

Savusukelluskurssin rakennekuva

Yhteenveto

Savusukelluskurssin suorittaakseen opiskelijan tulee:

 • opiskella oppitunnit verkossa ja suorittaa niihin liittyvät tentit hyväksytysti
 • harjoitella omassa palokunnassaan savusukelluskurssiin liittyvät etäharjoitukset
 • osallistua savusukelluskurssin lähiopiskeluun ja osoittaa oppimansa savusukelluskurssin taitokokeissa

Kurssikeskustelu