Kappale

6.1 Pelastustoiminnan käsitteet (P)

Kappaleiden edistyminen:

Pelastustoiminnan käsitteet

Pelastustoimessa on paljon käsitteitä, jotka kaikkien pelastustoimintaa tekevien palokuntamuodosta riippumatta, on ymmärrettävä. Ohessa on listaus keskeisimmistä käsitteistä.

Hälytysvaste on viranomaisen laatima suunnitelma siitä, millainen pelastusmuodostelma tarvitaan vakiinnuttamaan onnettomuustilanne tietyssä onnettomuustyypissä tai kohteessa.

Yksikkö on henkilön tai henkilöstön, kulkuneuvon ja kaluston muodostama toimintakokonaisuus, joka kykenee itsenäiseen toimintaan.

pelastusmuodostelmat

Pelastusviranomaiset ja väestönsuojelun johtaminen

Pelastusryhmä koostuu johtajasta, vähintään kolmesta ja enintään seitsemästä henkilöstä sekä tehtävän mukaisista ajoneuvoista ja kalustosta. Pelastusryhmä hälytetään pieniin onnettomuuksiin, jotka eivät uhkaa levitä.

Pelastusjoukkue koostuu johtajasta, vähintään kahdesta ja enintään viidestä pelastusryhmästä. Pelastusjoukkue hälytetään, jos pelastusryhmän resurssit eivät riitä tehtävän suorittamiseen.

Pelastuskomppania koostuu johtajasta, pelastustoiminnan johtajaa avustavasta esikunnasta, vähintään kahdesta ja enintään viidestä pelastusjoukkueesta.

Pelastusyhtymä koostuu johtajasta, johtokeskuksesta ja vähintään kahdesta pelastuskomppaniasta tukimuodostelmineen.

Tilannepaikan johtaja on pelastustoimintaa onnettomuuskohteessa johtava henkilö. Pelastuslain 34 §:n mukaan pelastustoimintaa johtaa pelastusviranomainen. Pelastusviranomaiselle on siksi toimitettava tieto kaikista tehtävistä ja pelastusviranomaisen on oltava yhteydessä tilannepaikalle hälytettyyn lähimpään yksikköön ja määrättävä pelastustoiminnan johtajan alaisuuteen yksikön jäsenistä tilannepaikan johtaja, jos sitä ei ole ennalta määrätty.  Tilannepaikan johtaja johtaa toimintaa onnettomuuskohteessa pelastustoiminnan johtajana toimivan pelastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti.

Pelastustoiminnan johtaja on aina pelastusviranomainen. Hänen ei kuitenkaan tarvitse tulla onnettomuuspaikalle, ellei tilanne sitä edellytä. Pelastusviranomaisena toimii yleensä päivystävä palomestari pelastusjoukkueen onnettomuustilanteissa ja pienemmissä parin pelastusryhmän onnettomuuksissa paloesimies.

Käsitteitä voit hakea myös sähköisestä palvelusta (TEPA sanastokeskus), josta voit löytää yleisemmin käytössä olevia käsitteitä.

Käsitekaavio: Hätäilmoitus ja hälytys

Hätäilmoitus ja hälytys

Kurssikeskustelu