Kappale

5.9 Sähköturvallisuus (S)

Kappaleiden edistyminen:

Pelastustoimen henkilöstön on tunnettava sähköön liittyvät vaaratekijät

Säh­kö­ver­kon teh­tä­vä­nä on siir­tää voi­ma­lois­sa tuo­tet­tu säh­kö säh­kön­käyt­tä­jil­le. Suo­mes­sa on noin kol­me mil­joo­na säh­kön­käyt­tä­jää ja nel­jä­sa­taa säh­köä tuot­ta­vaa voi­ma­lai­tos­ta.

Säh­kö­jär­jes­tel­män toi­min­nan jat­ku­vuus ja häi­ri­öt­tö­myys on kaik­kien yh­tei­nen ta­voi­te. Pe­las­tus­toi­men hen­ki­lös­tö jou­tuu pe­las­tus­työs­sä toi­mi­maan säh­kö­ver­kon lä­hei­syy­des­sä. Pe­las­tus­työ­tä te­ke­vien on tun­nis­tet­ta­va säh­kös­tä ai­heu­tu­vat vaa­ra­te­ki­jät ja toi­mit­ta­va yh­teis­työs­sä verk­ko­yh­ti­öi­den kans­sa ris­kien vält­tä­mi­sek­si.

Säh­kö­is­kus­sa säh­kö­vir­ta kul­kee ih­mis­ke­hon läpi. Eri­tyi­sen vaa­ral­li­sia ovat ti­lan­teet, jois­sa säh­kö­vir­ta kul­kee sy­dä­men kaut­ta. Jo ly­hyt säh­kö­isku ta­val­li­ses­ta pis­to­ra­si­as­ta tai säh­kö­lait­tees­ta voi ai­heut­taa sy­dä­men va­jaa­toi­min­taa ja pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa kam­mi­o­vä­ri­nän, joka on vä­li­tön­tä el­vy­tys­tä vaa­ti­va hen­gen­vaa­ral­li­nen tila.

Pe­las­tus­hen­ki­lös­tön on tär­keä ym­mär­tää säh­kön vai­ku­tus ih­mi­sen eli­mis­töön.

Katso videot sähkön vaaroista.

 

Sähköisku, askeljännite ja valokaari – muista nämä pelastustyössä!

 

Kurssikeskustelu