Kappale

5.8 Hälytysajo osana pelastustoimintaa (S)

Kappaleiden edistyminen:

Tavoitteet

 • Oppilas ymmärtää mitä hälytysajo tarkoittaa
 • Oppilas ymmärtää tehtävien kiireellisyysluokat
 • Oppilas osaa parantaa hälytysvalmiuttaan kotioloissa.

Mitä on hälytysajo?

 • Hälytysajolla tarkoitetaan erityisiä ääni- ja valomerkkejä antavan hälytysajoneuvon kuljettamista kiireellisellä tehtävällä.
 • Hälytysajo edellyttää aina kiireellisyysluokan A tai B tehtävää.
 • Hälytysajon tarkoituksena on pienentää avunsaantiaikaa.
 • Hälytykseen ajo ei ole hälytysajoa.

Hälytysajon oikeudet ja velvollisuudet

ILMAN HÄLYTYSLAITTEITA SALLITTU:
 • Yli 80 km/t nopeuden ylittäminen yleisen nopeusrajoituksen niin salliessa. Yli 3,5 t –ajoneuvot max. 80km/h.
 • Jonon ohitus lautalle ja yhteysalukselle.
 • Linja-autoille varattujen kaistojen käyttö.
 • Raitiovaunuille varattujen kaistojen käyttö, mikäli kaista osoitettu liikennemerkillä myös taksien käyttöön.
KIELLETTY:
 • Liikenteen vaarantaminen.
 • Liikenteen estäminen ja häiritseminen.
 • Yleisistä liikennesäännöistä poikkeaminen.
VAIN HÄLYTYSVALOT KYTKETTYNÄ SALLITTU:
 • Kuljettaa tiellä ja alueella, jossa ajo muutoin kielletty.
 • Pysähtyminen ja pysäköiminen moottoritielle sekä linja-autopysäkille.
 • Ajo moottoritien keskikaistalla tai ajoradat yhdistävillä poikittaisteillä.
 • Kääntäminen ja peruuttaminen moottoritiellä.
 • Moottoritien erkanemistielle siirtyminen myös erkanemistien alkamista myöhemmin.
 • Muidenkin kuin oikeanpuoleisimman vapaan kaistan käyttö moottoritiellä.
 • Ohittaminen oikealta moottoritiellä.
KIELLETTY:
 • Samat asiat, jotka on kielletty myös ilman hälytyslaitteita (pl. yllä sallitut).
 • Väistämisvelvollisuudesta poikkeaminen.
 • Punaisen liikennevalon ohittaminen.
HÄLYTYSAJO VALO- JA ÄÄNIMERKKEJÄ KÄYTTÄEN SALLITTU :
 • Hälytysajoneuvolle annettava esteetön kulku.
 • Poiketa yleisistä liikennesäännöistä, esim. nopeusrajoitusten ylittäminen.
 • Lisäksi mm. liikennemerkkien tai tiemerkintöjen osoittamista kielloista, rajoituksista tai määräyksistä poikkeaminen.
KIELLETTY:
 • Liikenteen vaarantaminen
 • Rautatieliikenteen estäminen
 • Poliisin tai muun liikenteen ohjaajan antaman merkin tai ohjeen noudattamatta jättäminen

Hälytystehtävien kiireellisyysluokat

Hälytystehtävät jaetaan kiireellisyysluokkiin, jotta päällekkäisten tehtävien suoritusjärjestystä voidaan muuttaa. A- ja B -luokan tehtävät oikeuttavat tilanteen vaatiessa hälytysajoon, C- ja D- luokan tehtävät lähtökohtaisesti eivät.

A – luokan tehtävä edellyttää välitöntä ihmisen, ympäristön tai suurien omaisuusarvojen pelastamista.

Siirtyminen onnettomuuspaikalle tapahtuu hälytysajona.

B – luokan tehtävä on varmentamaton, mahdollisesti henkeä pelastava tai suuria lisävahinkoja estävä tehtävä. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi:

 • tavanomaiset onnettomuudet ja tulipalot
 • tuntemattoman riskin tehtävät
 • ilmoitinlaiteilmoitukset kohteesta ja olosuhteista riippuen
 • kiireellinen virka-apu toiselle viranomaiselle

Siirtyminen onnettomuuspaikalle tapahtuu hälytysajona.

C – luokan tehtäviä ovat staattiset onnettomuudet, joista ei arvioida aiheutuvanvälittömästi merkittäviä lisävahinkoja. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi:

 • ilmoitinlaiteilmoitukset kohteesta ja olosuhteista riippuen
 • kiireetön virka-apu toiselle viranomaiselle

Siirtyminen onnettomuuspaikalle ei tapahdu hälytysajona, ellei pelastustoiminnan johtaja katso sitä saamiensa tietojen perusteella tarpeelliseksi.

D – luokan tehtävä ei edellytä välittömiä toimia, mutta se on hoidettava toiminnallisesti sopivana tai asiakkaan kanssa erikseen sovittuna ajankohtana.

Siirtyminen onnettomuuspaikalle ei tapahdu hälytysajona.

Hälytysajoneuvon väistäminen

 • Katso linkistä materiaali HÄLYTYSAJONEUVON VÄISTÄMINEN
 • Kirjaa videoista kymmenen huomioita siitä, miten hälytysajoa voidaan suorittaa turvallisesti.

HÄLYTYSAJONEUVON VÄISTÄMINEN

HUOMIOI!
 • Ajoneuvoa tulee osata ajaa ja ajoa tulee olla harjoiteltu. Pelkkä ajo-oikeus ei riitä.
 • Hälytysajo ei ole pelastustoiminnan tarkoitus, vaan sillä mahdollistetaan vain avun nopeampi saapuminen.
 • Hälytysajossa tulee olla AINA valo- ja äänimerkit kytkettynä päälle. Pelkät valomerkit eivät oikeuta hälytysajoon edes yöllä tai moottoritiellä.

 

Merkit

 

Kolarit

Hälytysajo-opas

Ajokortillisen opiskelijan on syytä tutustua hälytysajo-oppaaseen.

Hälytysajo-opas

 

Hälytykseen liittyminen

 • Tutustu Suomen Sopimuspalokuntien liiton julkaisuun Kehitä lähtövarmuutta ja –nopeutta oppaaseen.
 • Suunnittele miten sinä voisit parantaa omaa lähtövalmiuttasi hälytystehtävän tullen.

SSPL

 

Kurssikeskustelu