Kappale

3.2 Pelastustoimen järjestelmä ja pelastusalan järjestöt (P)

Kappaleiden edistyminen:

Tämän oppijakson tavoitteena on, että sinulla on yleiskäsitys Suomen pelastustoimen rakenteesta ja toimijoista.

Pelastustoimen rakenne

Jarjestelma

Pelastuslaitokset

Pelastuslaitokset

Pelastuslaitokset

 1. Helsinki
 2. Länsi-Uusimaa
 3. Keski-Uusimaa
 4. Itä-Uusimaa
 5. Varsinais-Suomi
 6. Kanta-Häme
 7. Päijät-Häme
 8. Kymenlaakso
 9. Etelä-Karjala
 10. Etelä-Savo
 11. Keski-Suomi
 12. Pirkanmaa
 13. Satakunta
 14. Etelä-Pohjanmaa
 15. Pohjanmaa
 16. Keski-Pohjanmaa
 17. Pohjois-Savo
 18. Pohjois-Karjala
 19. Jokilaaksot
 20. Kainuu
 21. Oulu-Koillismaa
 22. Lappi

Suomessa toimii 22 pelastuslaitosta, jotka tuottavat 24/7/365 turvallisuuspalveluita kaikkialla Suomessa. Tämän lisäksi Ahvenanmaalla pelastustoimi on poikkeusolojen väestönsuojelua lukuun ottamatta järjestetty maakunnan omalla lainsäädännöllä. Pelastuslaitokset ovat kunnallisia toimijoita eli kunnat omistavat ja maksavat niiden kulut.

Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan

 1. pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta (turvallisuusviestintä), jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa
 2. pelastustoimen valvontatehtävistä
 3. väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä
 4. pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä

lisäksi pelastuslaitos:

 • voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos siitä on sovittu sairaanhoitopiirin kanssa;
 • tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua ja varautumista, jos siitä on kunnan kanssa sovittu;
 • huolehtii akuutista öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä.

Pelastuslaitoksen palvelutaso

 • Pelastuslain 27 §:ssä on määritetty pelastuslaitoksen tehtävät.
 • Palvelutasolla tarkoitetaan pelastuslaitoksen tuottaman palvelun tasoa, johon pelastuslaitos on sitoutunut.
 • Palvelutaso määritellään palvelutasopäätöksessä. Palvelutasopäätöksessä määritellään yksityiskohtaisesti ne toimenpiteet, joilla asetettu palvelutaso tuotetaan, esimerkiksi käytettävät henkilöresurssit.

Alueellisen pelastustoimen (pelastuslaitoksen) rakenne

Pelastuslaitoksen alueella on useita erilaisia palokuntatyyppejä. Alla olevassa kuvassa on esitetty, miten palokunta tyypit vaihtelevat pelastuslaitoksen sisällä eri kunnissa. Alueen riskien perusteella asetetaan riskialueen tavoittamisaika, jonka perusteella määritetään palokuntatyyppi. Korkeariskisellä alueella pelastuslaitoksen tulee tavoittaa onnettomuuspaikka 6 minuutissa, mikä asettaa palokunnan lähtövalmiudelle vaatimuksia.
Pela_rak

Pelastusalan järjestöt

Alueelliset pelastusliitot tuottavat palveluita oman alueensa palokunnille. Useat pelastusliitot järjestävät myös palokuntakoulutusta, sekä kehittävät alueensa turvallisuutta valistaen ja neuvoen.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö tuottaa palokunnille palveluita ja apuvälineitä, edistää ja kehittää palokuntien toimintaa ja huolehtii palokuntien koulutusjärjestelmästä. Tämän lisäksi SPEK edistää onnettomuuksien määrän vähenemistä ja vaaratilanteiden aiheuttamien vaikutusten rajoittamista yhteiskunnan eri sektoreille, laajan kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkostonsa avulla.

Suomen Sopimuspalokuntien liitto  on aktiivisesti mukana sopimuspalokuntaa koskevien lakien, asetusten, ohjeiden ja määräyksien valmistelussa. Liiton aluetoiminta on pelastuslaitosten alueilla vapaamuotoisesti toimivaa palokuntayhdistysten yhteistä vaikuttamista. Alueellisella toiminnalla liitto tukee palokuntien päivittäisten ongelmien ratkaisua.

Suomen Palopäällystöliitto on päällystön henkilöjäsenyhdistys, joka järjestää monipuolista pelastus- ja turvallisuusalan koulutusta, edustaa asiantuntemusta erilaisissa hankkeissa ja työryhmissä, tekee aloitteita ja esityksiä turvallisuuden parantamiseksi, tuottaa ja julkaisee koulutus- ja tiedotusaineistoa ja kehittää kansainvälistä kanssakäymistä ja yhteistoimintaa.

Lisätietoa pelastustoimesta ja sopimuspalokunnista

PetoSspl

Kurssikeskustelu