Kappale

3.1 Pelastustoimea koskeva lainsäädäntö ja normit (P)

Kappaleiden edistyminen:

Tämän oppijakson tavoitteena on, että osaat toimia asetettujen säädösten mukaisesti omassa elinympäristössäsi sekä osallistuessasi pelastustoimintaan.

Jotta voisit osallistua pelastustoimintaan, sinun tulee:

Kouluttautua

Eri tehtävissä vaaditaan eri koulutusta. Vähimmäisvaatimuksena on tämä perehdyttäminen I / sammutustyökurssi.

Tehtävä
Koulutusvaatimus
Sammutus- ja pelastustyöhön osallistuva Pelastustoiminnan peruskurssi tai aikaisempi sammutustyökurssi
Pelastussukellustehtävään osallistuva Tehtävän edellyttämä kurssi (Savusukelluskurssi tai pelastajatutkinto)
Päällystö ja alipäällystö Yksikönjohtajakurssi tai pelastusalan ammatillinen tutkinto
Palokunnan päällikkö  Sopimuspalokunnan päällikkökurssi, sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskurssi tai alipäällystö- tai päällystötutkinto

Pelastusopisto vahvistaa em. kurssien opetussuunnitelmat. Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011)

Huolehtia työturvallisuudesta

Pelastustyössä tulee noudattaa työturvallisuuslakia. Laki määrittelee velvoitteet sekä työnantajalle, että työntekijälle. (Työturvallisuuslaki 738/2002)

Työnantajan velvoitteet
Työntekijän velvoitteet
  • perehdyttää henkilöt työtehtäviin ja työvälineisiin
  • tunnistaa riskit ja suojautua niiltä
  • laatia työsuojelun toimintaohjelma
  • ylläpidettävä turvallista työympäristöä
  • ilmoittaa vioista ja puutteista
  • ilmoittaa mahdollisesta osaamispuutteesta
  • ilmoittaa toimintakyvyn alentumisesta
  • huomioida muut työntekijät ja heidän turvallisuus
  • käyttää olemassa olevia suojavälineitä
  • noudattaa ohjeita

Alle 18-vuotiaiden osalta työnantajan velvollisuudet korostuvat. Nuoret työntekijät tulee työskennellä ohjatusti ja heille tulee antaa vain vähemmän vaarallisia tehtäviä. (Laki nuorista työntekijöistä 998/1993)

Ylläpitää toimintakykyäsi

Pelastustoimintaan osallistuvan henkilön tulee ylläpitää tehtäviensä edellyttämiä perustaitoja ja kuntoa. (Pelastuslaki 379/2011 § 39)

Noudattaa vaitiolovelvollisuutta

Pelastustoimintaan osallistuva henkilö ei saa pelastustoimeen kuulumattomalla tavalla käyttää hyödykseen eikä luvatta ilmaista muille tässä tehtävässään tietoon saamaansa seikkaa, jos siitä on laissa säädetty salassapitovelvollisuus, taikka jos se koskee yksityistä liike- tai ammattisalaisuutta, taloudellista asemaa, henkilökohtaisia olosuhteita tai terveydentilaa.

Vaitiolovelvollisuus ei estä ilmaisemasta sellaista tietoa, jonka ilmaiseminen on yksittäistapauksessa tarpeen hengen tai terveyden suojaamiseksi tai huomattavan ympäristö- tai omaisuusvahingon välttämiseksi. (Pelastuslaki 379/2011 § 86)

Lisätietoa

Tämä harmaalla merkitty osio on aiheeseen liittyvää lisätietoa, johon voit perehtyä mielenkiintosi mukaan.

Pelastustoimen yleiset velvoitteet

Pelastustoimen yleiset velvoitteet löytyvät pelastuslain 2 ja 3 luvuista.

Pelastustoimea ohjaavia normeja

Poikkeusolojen väestönsuojelua säätelevät seuraavat lait

Kurssikeskustelu