Kappale

11.1 Pelastusryhmän perustehtävät ja käsimerkit

Kappaleiden edistyminen:

Pelastuslain 1 § mukaan onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti pelastuslain antamin valtuuksin.

Pelastusryhmän perustehtävät sammutustehtävässä ovat;

 • pelastaa vaarassa olevat ihmiset ja eläimet,
 • suojata palavan kohteen välitön ympäristö,
 • rajoittaa tulipalo, milloin sen sammuttaminen ei heti ole mahdollista sekä
 • sammuttaa tulipalo.

Pelastusryhmän päätehtävänä tulipaloissa ja muissa onnettomuuksissa on ihmishengen pelastaminen. Pelastusryhmän tehtäviin kuuluu myös eläinten pelastaminen, aineellisten vahinkojen torjuminen ja palavan kohteen ympäristön suojaaminen.

Pelastusryhmältä odotetaan riskialueen mukaista suoritusvaatimusta, jolloin tehokas pelastustoiminta alkaa. Ensitoimenpiteisiin kuluvalla ajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu tiedusteluun ja sellaiseen ensimmäiseen kalustoselvitykseen, joka mahdollistaa tehokkaan pelastustoiminnan aloittamisen. Normaalioloissa pelastusryhmällä selvitysmallista ja vahvuudesta riippuen kuluu 1 -5 min tehokkaan pelastustoiminnan käynnistämiseen.

Alkuselvitykset

Alkuselvityksellä tarkoitetaan ensitoimenpiteissä ennalta määriteltyä ja harjoiteltua työnjakoa. Selvitykset jaetaan alku- ja lisäselvityksiin. Alkuselvityksiä ovat:

 • Perusselvitykset (perusselvitys maantasossa ja kerrokseen, perusselvitys alkusammutustiedustelulla, perusselvitys käyttäen nousujohtoa, perusselvitys irtotikkailla, perusselvitys ulkokautta)
 • Työjohtoselvitys
 • Vaahtokalustoselvitys
 • Letkukelalaiteselvitys
 • Alkusammutusselvitys

Alkuselvityksen tavoitteena on palon leviämisen estäminen pelastusyksikön säiliössä olevalla vedellä ja mahdollistaa pelastustoiminnan. Ennalta harjoiteltu malli tuo nopeutta toimintaan ja lisää suoritusvarmuutta.

Lisäselvitykset

Lisäselvitykset tukevat pelastustoiminnan jatkuvuutta. Lisäselvityksiä ovat mm:

 • Säiliöautoselvitys
 • Paloposti- tai vesiasemaselvitys
 • Moottoriruiskuselvitys
 • Toisen työjohdon selvitys vuorojakoliittimestä tai pumpulta
 • Tikasselvitys, jos ei kuulu alkuselvitykseen
 • Savutuuletuskaluston selvitys
 • Valaistuskaluston selvitys
 • Alkusammutuskaluston selvitys, jos ei kuulu alkuselvitykseen
 • jälkivahingontorjuntakaluston selvitys

Pelastusryhmällä voi olla muitakin tehtäviä, jotka tukevat pelastustehtävää. Esim: liikenteen ohjaus, syttymisvaaran mittaaminen, ensiapu, tiedustelu/varmistus ym.

Käsimerkit

Pelastustyhmän jäsenten välisenä viestintänä käytetään yleisesti radioviestintää sekä käsimerkkejä, koska äänet voivat olla vaikeasti kuultavissa muun taustamelun takia. Kun halutaan vesi tiettyyn pisteeseen asti, niin annetaan “vettä“-merkki nostamalla käsi ylös. Konemiehen saatua viestin, hän toistaa merkin, jotta tiedetään viestin menneen perille.

Mikäli vedenpaine on matala, niin näytetään kuten vettä-merkki, mutta liikutetaan kättä ylös ja alas (lisää painetta). Samoin, mikäli halutaan laskea veden painetta letkustossa, niin näytetään käsi alaspäin ja liikuttamalla kättä ylös ja alas (vähennä painetta).

Kun taas halutaan keskeyttää veden syöttö, niin kädet levitetään sivuille (vesi seis). Muista aina toistaa merkit, jotta tiedetään, että näytetty merkki on mennyt perille. Katso kuvat alla.

Vedenkuljetuksen käsimerkit1

Kurssikeskustelu