Kappale

1.4 Jätehuolto

Kappaleiden edistyminen:

Suomessa syntyy käytettyä voiteluöljyä ja muuta öljyjätettä noin 30 000 tonnia vuodessa. Käytetyt voiteluöljyt ovat ongelmajätettä. Jäteöljystä on huolehdittava asianmukaisella tavalla, eikä sitä missään tapauksessa saa päästää luontoon tai viemäriverkostoon. Jo yksi litra öljyä riittää pilaamaan miljoona litraa talousvedeksi käytettävää pohjavettä. Viranomaisvaatimusten mukaan jätteen haltijan on oltava selvillä jätteensä määrästä, laadusta ja alkuperästä. Maahan joutunut öljy, myös biohajoava, on kerättävä pois mahdollisimman tarkasti. Jäteöljyjä ei saa hävittää itse polttamalla.

EY:n jätedirektiivin (2008/98/EY) mukaan jäteöljy on ensisijaisesti uudistettava perusöljyksi ja palautettava se voiteluainekäyttöön. Jos tähän ei ole teknisiä mahdollisuuksia, jäteöljyt ja muut öljyjätteet on hyödynnettävä energiana. EY:n jätedirektiivi on pantu Suomessa täytäntöön jätelailla (646/2011) ja sen nojalla annetulla valtioneuvoston asetuksella jätteistä (179/2012).

Öljyjätteiden keräys on järjestetty koko maassa. Ympäristöministeriön kanssa tehdyn sopimuksen tehnyt yritys huolehtii voiteluöljyjätteen keräyksen järjestämisestä ja kerätyn öljyjätteen toimittamisesta asianmukaisesti käsiteltäväksi. Voiteluöljyjäte otetaan maksutta vastaan, kun sitä on yli 200 litraa. Öljyjätteiden pienerien keräämisestä vastaa kunta.

Kerätty jäteöljy jaetaan hyvälaatuiseen käytettyyn mustaan voiteluöljyyn, hyvälaatuiseen käytettyyn kirkkaaseen voiteluöljyyn sekä kunnan asukkailtaan keräämään käytettyyn voiteluöljyyn. Musta voiteluöljy uudistetaan Haminassa sijaitsevassa uudistamislaitoksessa, jossa siitä valmistetaan perusöljyä voiteluaineteollisuuden käyttöön. Kirkkaasta voiteluöljystä valmistetaan johdeöljyä ja teräketjuöljyjä. Kunnan keräämä öljy hyödynnetään pääasiassa energiana.

Öljyjätteen talteenoton tehostamiseen ja niiden asianmukaisen käsittelyn toteutumiseen ovat vaikuttaneet erityisesti vaarallisia jätteitä koskevan lainsäädännön täytäntöönpano ja vaarallisten jätteiden käsittelyyn erikoistuneiden laitosten perustaminen ja toiminta.

Lisäksi lainsäädännön avulla on tehostettu jäteöljyn keräystä ja käsittelyä. Öljyjätteen pienpolttoa on rajoitettu jätteen polttamisesta annetulla valtioneuvoston asetuksella (151/2013), joka kieltää jäteöljyjen polton alle 5 MW:n kattilalaitoksissa.

Pelastustoimi ja öljyjäte

Pelastuslaitosten toiminnan seurauksena, yleensä liikennevahingoissa syntyy öljyjätettä. Tämä öljyjäte tulee kerätä talteen ja hävittää asianmukaisella tavalla, koska pelastuslaitos on vastuussa hallinnoimastaan jätteestä. Pelastuslaitos on myös vastuussa jätemaksuista, mutta “likaaja maksaa”-periaatteen mukaisesti pelastuslaitos on oikeutettu saamaan korvauksen vahingon aiheuttajalta. Jos aiheuttaja on tuntematon tai ei kykene korvaamaan kustannuksia voi pelastuslaitos hakea korvauksen öljysuojarahastolta.

Öljyjäte (Ympäristöhallinto)

Huolehdi oikein öljyjätteestä (Neste)

 

Kokeet