Kappale

1.1 Opiskelu Pelastustyökurssilla

Kappaleiden edistyminen:

Yleistä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön toimittama pelastustyökurssin opetusaineisto on tarkoitettu pelastustoimen päätoimisen, vapaaehtoisen sekä sivutoimisen henkilöstön kouluttamiseen.

Uusittu kurssi koostuu perinteisen lähiopiskelun lisäksi opiskelijan itsenäisesti suorittamista verkko-opinnoista sekä omassa palokunnassa suoritettavista harjoituksista. Kurssi on pidempi kestoltaan kuin aikaisempi pelastustyökurssi, johtuen monimuotoisuudesta ja työturvallisuuden huomioimisesta aikaisempaa paremmin.

Pelastustyökurssin tavoitteet

Tiedolliset tavoitteet

Opiskelija  osaa

  • tiedostaa ja tunnistaa tieliikennepelastamisessa esiintyvät riskit
  • huomioida työturvallisuuden tieliikennepelastamisessa
  • ymmärtää yleisen ajattelun tieliikennepelastamisen taktiikasta
Taidolliset tavoitteet

Opiskelija osaa

  • käyttää ja huoltaa oikealla tavalla hydraulisia pelastustyökaluja
  • yleiset työkaaviot potilaan irrottamisesta ajoneuvosta
  • huomioida tieliikennepelastamisessa potilaan olevan aina keskiössä

Pääsyvaatimukset pelastustyökurssille

Kurssille voidaan ottaa vähintään 18 vuotta täyttänyt, terve, henkiseltä ja ruumiilliselta toimintakyvyltään tehtävään soveltuva henkilö. Opiskelijalla tulee olla peruskoulutusjärjestelmän mukainen sammutustyökurssi hyväksytysti suoritettuna. Suositus on, että Palokuntien EA-kurssin on myös suoritettuna ennen kurssille hakeutumista.

Kurssin suorittaminen

Pelastustyökurssin hyväksytysti suorittaminen vaatii opiskelijalta kurssin tavoitteiden mukaisten asioiden riittävän hallinnan. Uusittu pelastustyökurssi muodostuu verkko-opiskelusta, omassa palokunnassa suoritettavista harjoituksista sekä perinteisestä lähiopiskelusta.

Verkko-opiskelu

Uusitussa kurssissa opiskelijan vastuulla on opiskella itsenäisesti verkossa keskimäärin neljä (4) oppituntia. Verkko-opiskelu jakautuu seitsemään (7) lukuun. Opiskelijan tulee suorittaa eri luvuissa ja kappaleissa olevia oppimistehtävät. Viimeinen luku on tiedollisen osaamisen varmistaminen, jossa on 20 kysymystä.

Palokunnassa suoritettava harjoittelu

Ennen lähiopiskelua opiskelijan tulee harjoitella omassa palokunnassaan ajoneuvon virrattomaksi tekemisen ja ajoneuvon pelastuskortin käytön. Pelastustyökaluihin perehdytys on olennainen osa palokunnan harjoitusosiota. Onnettomuudelle altistuneen ja onnettomuusajoneuvon hallinta sekä altistuneen/potilaan siirtäminen kuuluvat myös palokunnan harjoitteluun. Näistä harjoituksista löytyy omat harjoitussuunnitelmansa palokuntien käyttöön.

Lähiopiskelu

Pelastustyökurssin lähiopiskelu on suurelta osin käytännön harjoituksia. Uusitussa kurssissa opiskelijan vastuu opiskella asioita itsenäisesti on suurempi kuin vanhassa. Kurssi on nousujohteinen ja harjoitusten vaativuus kasvaa vähitellen kurssin loppua kohden. Kurssin läpäistäkseen opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti kurssin tieto- ja taitokokeet.

Pelastustyökurssin rakenne

Yhteenveto

Pelastustyökurssin suorittaakseen opiskelijan tulee:

  • opiskella oppitunnit verkossa ja suorittaa niihin liittyvät oppimistehtävät ja osaamisen varmistaminen hyväksytysti
  • harjoitella omassa palokunnassaan pelastustyökurssiin liittyvät etäharjoitukset
  • osallistua pelastustyökurssin lähiopiskeluun ja osoittaa oppimansa kurssin taitokokeissa